Truyện của tác giả: Duy Đao Bách Tích

Giờ Đang Nơi Đâu đọc online

Giờ Đang Nơi Đâu

Tác giả: Duy Đao Bách Tích

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn

Số chương: 152


Tên truyện được trích trong bài thơ Hành Lộ Nan của Lý Bạch: “Hành lộ nan! Hành lộ nan! Đa kỳ lộ? Kim an tại?” Dịch nghĩa: Đường đi khó thay! Bao ngã rẽ? Giờ đang nơi đâu.